Herprofilering De Boelelaan-Oost Amsterdam

  • Proficiënt Projectbegeleiding werkt al geruime tijd mee aan BLVC-detailplannen voor alle faseringen van het project.

    Van maart 2016 tot en met december 2017 werk KWS in opdracht van de gemeente Amsterdam aan het oostelijk deel van De Boelelaan. De werkzaamheden strekken zich uit vanaf de kruising met de Europaboulevard tot aan de kruising met de Beethovenstraat. De rijweg en de fiets- en voetpaden tussen beide kruisingen worden vernieuwd en verbreed. Ook de kruisingen zelf worden vernieuwd en over de gehele lengte van het tracé worden de kabels en leidingen vervangen en verlegd.

  • De herinrichting van het oostelijk deel van de De Boelelaan is nodig om de doorstroming te verbeteren en meer ruimte voor oppervlaktewater te creëren ten behoeven van berging. Ook is het riool aan een onderhoudsbeurt toe. Tegelijkertijd wordt met de nieuwe inrichting de ruimtelijke kwaliteit van het gebied vergroot. Aan weerszijden van de De Boelelaan komen nieuwe rijen bomen en groene bermen. Om de afvoer van regenwater in het gebied te verbeteren worden de waterpartijen aan de Noordzijde van de De Boelelaan samengevoegd en komt er een volwaardige gracht voor in de plaats.

  • BLVC

    In de gemeente Amsterdam wordt al jaren gewerkt aan “minder hinder” voor de omgeving bij het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte. Een van de instrumenten die daarvoor wordt ingezet is het BLVC-plan. Daarin wordt de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid van de omgeving tijdens de uitvoering beschreven, en wordt de Communicatie over het project naar de omgeving behandeld. Voor grotere werken wordt voor de start van de uitvoering vaak een BLVC-hoofdlijnenplan opgesteld, waarin de verschillende faseringen globaal worden beschreven. Voor de start van een nieuwe fase wordt een BLVC-detailplan opgesteld, die vervolgens door de verschillende belanghebbenden wordt beoordeeld (Zuidas, verkeerspolitie, brandweer, verkeerstactiek ect) beoordeeld.

  • Werkzaamheden Proficiënt Projectbegeleiding

    Proficiënt Projectbegeleiding heeft in opdracht van Opus In / KWS in totaal vier BLVC-detailplannen uitgewerkt. Eén ervan betreft bijvoorbeeld herinrichting van de kruising van de De Boelelaan en de Europaboulevard nabij de RAI. Deze werkzaamheden worden in drie weekenden in april en mei 2017 uitgevoerd en zijn uiteraard van invloed op de bereikbaarheid van het omliggende gebied. Proficiënt Projectbegeleiding heeft voor deze fase het detailplan uitgewerkt en alle bijbehorende verkeerplannen verzorgd.

Locatie

Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Neem contact op