Grote uitdaging verduurzaming Amsterdam

 • Aanleg transport warmteleiding in stadsdeel Zuid en Nieuw-West

  Denys is in opdracht van Vattenfall bezig met een project om de Amsterdamse warmtenetten nog verder te optimaliseren en met elkaar te verbinden. Dit is een belangrijke stap in het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de warmtenetten. Hiermee wil Vattenfall de transitie van aardgasloze stad door middel van stadswarmte versnellen. Dit project is onderdeel van een voorlopige gezamenlijke investeringsagenda van Vattenfall en AEB Amsterdam, Westpoort Warmte voor stadswarmte in Amsterdam tot 2022.

  De Amsterdammers ontvangen nu hun stadswarmte vanuit twee verschillende bronnen. De warmte van Amsterdam-Zuid-Oost komt vanuit de Diemen-centrale en de warmte in Noordwest vanuit de centrale van AEB Amsterdam. De gebieden Nieuw-West en Zuideramstel zullen met elkaar verbonden worden door een 3,8 kilometer lange pijplijn. Voor beide gebieden is tot 2025 een groei voorzien van totaal zo’n 20.000 woningen. En dat betekent ook meer vraag voor stadswarmte.

 • Vattenfall heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden voor het leggen van de warmteleiding, gekozen voor Denys Engineers & Contractors B.V. In maart is er begonnen met de aanleg van de leiding. Proficiënt Projectbegeleiding begeleidt het BLVC proces voor Denys Engineers & Contractors.

 • BLVC

  In de gemeente Amsterdam wordt al jaren gewerkt aan “minder hinder” voor de omgeving bij het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte. Een van de instrumenten die daarvoor wordt ingezet is het BLVC-plan. Daarin wordt de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid van de omgeving tijdens de uitvoering beschreven, en wordt de Communicatie over het project naar de omgeving behandeld. Voor grotere werken wordt voor de start van de uitvoering vaak een BLVC-hoofdlijnenplan opgesteld, waarin de verschillende faseringen globaal worden beschreven. Voor de start van een nieuwe fase wordt een BLVC-detailplan opgesteld, die vervolgens door de verschillende belanghebbenden wordt beoordeeld (Zuidas, verkeerspolitie, brandweer, verkeerstactiek ect) beoordeeld.

 • Werkzaamheden Proficiënt Projectbegeleiding

  Denys Engineers & Contractors B.V. en ProPro zijn een samenwerking aangegaan om het WIOR-proces soepel te laten verlopen. Vanwege de lengte van het tracé en de complexiteit van het project is er gekozen om het gehele werk project op te delen in verschillende fasen. Per fase wordt, in samenwerking met de uitvoering, een BLVC-plan opgesteld.

  De BLVC-plannen worden zo opgesteld dat ze technisch uitvoerbaar zijn (reële doorlooptijd en werkvakken) en tevens voldoen aan de gestelde eisen door de opdrachtgever en gemeente. In de BLVC-plannen worden de werkzaamheden afgestemd met de projectomgeving, nood en hulpdiensten, de gemeente. Er worden oplossing bedacht om de omgeving bereikbaar te houden, de benodigde Tijdelijke Verkeers Maatregelen tekeningen opgesteld. De BLVC-plannen worden besproken met en getoetst door de gemeente Amsterdam.

  Door het voeren van de overleggen met de gemeente en aannemer zijn zowel de uitvoerende partij als de gemeente op de hoogte van de werkzaamheden. Hierdoor wordt de kans op vertraging van de werkzaamheden door miscommunicatie geminimaliseerd. Immers, aan de voorkant alles goed regelen resulteert in een soepelere uitvoeringsproces.

  Wanneer de plannen zijn goedgekeurd door het WIOR-overleg en WWU-overleg wordt de  benodigde vergunning aangevraagd.

Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Neem contact op