Omgevingsmanagement

Infrastructurele projecten zijn geen geïsoleerde gebeurtenissen en hebben zowel in de realisatiefase als in de gebruiksfase invloed op de omgeving. Vaak wordt vanuit en ten dienste van het project een omgevingsmanager aangesteld om de relaties tussen het project en de omgeving te activeren, te onderhouden en te sturen.

Wij zien omgevingsmanagement als een belangrijk instrument voor het waarborgen van ‘de BLVC’ bij de uitvoering van projecten. Een plan om de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie tijdens het uitvoeren van een project te waarborgen.

Taken van de omgevingsmanager zijn o.a.:

Werken aan leefbaarheid van de omgeving van het project in de realisatiefase

De realisatie van een infrastructureel project zal nagenoeg altijd verstoringen opleveren voor de omgeving. Denk aan: geluidsoverlast, omleidingen , tijdelijke looproutes voor voetgangers, bouwverkeer, bereikbaarheid etc. De gevolgen van de werkzaamheden zijn vaak ingrijpend voor de omgeving. Onze omgevingsmanagers fungeren zowel als aanspreekpunt voor omwonenden en als handhavers van de openbare ruimte rond het werkterrein. Kern is dat de omgevingsmanager er zorg voor draagt dat zowel de projectwerkzaamheden als de dagelijks gang van zaken in de omgeving van het project zoveel mogelijk ongestoord door gaan.

Werken aan acceptatie van het project door de omgeving (stakeholders) te betrekken bij het oplossen van problemen

Veelal zullen ontwerpen vanuit het project vanuit de techniek tot stand gekomen zijn, en kunnen daardoor nadelig en moeilijk te accepteren voor de omgeving zijn. De omgevingsmanager betrekt de stakeholders uit de omgeving bij het vinden van oplossingen die zowel recht doen aan de belangen van het project als de belangen van de omgeving.

De omgevingsmanagers van Proficiënt Projectbegeleiding zijn voor elke fase van een bouwproject inzetbaar. Wij ondersteunen onze opdrachtgever en coördineren waar nodig.
Wij beiden hulp bij het aanvragen van vergunningen, contracten en afspraken met partijen en het opstellen van een BLVC-plan.

Van groot belang is de omgevingsmanager al vroegtijdig in het project in te schakelen omdat dan zowel de belangen van het project als de belangen van de omgeving met elkaar gematched kunnen en acceptatie van het project door de omgeving gestimuleerd wordt.

Wilt u meer weten over omgevingsmanagement?

Neem contact op